Mi vagyunk az ön bevándorlási ügyvédi irodája

RólunkReferenciákKapcsolat
Megosztom ezt az weboldalt  

Cégalapítás

Céget alapíthatunk barmelyik amerikai államban

Több fontos érv is szól amellett, hogy ha valaki vállalkozást működtet az Egyesült Államokban, akkor azt korlátolt felelősségű társaság (limited liability company), részvénytársaság vagy másképpen vállalat (corporation) vagy egyéb olyan jogi személy formájában tegye, amely a vállalkozás tulajdonosától különálló jogi személyiséggel rendelkezik. Elsődleges érvként az említhető, hogy a vállalkozás korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság formájában történő működtetése megóvja a tulajdonos vagyonát (eszközeit) a vállalkozás működéséből eredő kötelezettségekkel szemben. A vállalkozás tulajdonosa adót is megtakaríthat, ha az egyéni vállalkozóként (sole proprietor) vagy közkereseti társasági (general partnership) cégformában történő működés helyett korlátolt felelősségű társaságot vagy részvénytársaságot alapít. A korlátolt felelősségű társaságok és a betéti társaságok (limited partnership) a hagyatéktervezésnél is hasznosnak bizonyulhatnak, mert leegyszerűsíthetik a hagyaték örökösökre történő átruházását, valamit lehetővé tehetik az örökösödési adó csökkentését vagy elkerülését.

A vagyonvédelem (eszközvédelem) az USA-ban különösen fontos, amely a világ egyik legtöbbet pereskedő társadalma. A peres ügyekkel foglalkozó ügyvédek sikerdíjas megállapodásokat kötnek ügyfeleikkel, melyek értelmében az ügyfél mentesül az ügyvédi költségek megfizetése alól, ha nem sikerül megnyernie a pert, vagy egyezségre jutnia a másik féllel. A sikerdíjas rendszer arra ösztönzi az embereket, hogy a „könnyű pénz" reményében jelentéktelen ügyekben is pert indítsanak. A tulajdonosoknak éppen ezért számos lépést meg kell tenniük annak érdekében, hogy megóvják vállalkozásukat az esetleges pereskedéssel, és hasonlóképpen: kemény munkával megszerzett vagyonukat azokkal a kötelezettségekkel szemben, amelyek akár a perekből, akár a perrel való fenyegetőzés folytán kötött egyezségekből eredően felmerülhetnek.

Készséggel állunk ügyfeleink rendelkezésére az USA 50 tagállamának bármelyikében egyebek mellett korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság vagy betéti társaság alapításában. Cégalapítással kapcsolatos szolgáltatásaink körében a szövetségi munkáltatói azonosítószám (Federal Employer Identification Number) igénylésében is szívesen segítünk, melynek megléte a vállalati bankszámlanyitás feltétele az Egyesült Államokban.

A GYFK menüpont alatt különböző fontos információkkal szolgálunk, amelyeket mindenképpen érdemes mérlegelnie, ha céget kíván alapítani az USA-ban.

Kérdések és válaszok az USA-ban történő cégalapítással kapcsolatban

· Milyen előnyökkel jár a cégalapítás?

· Melyik államban érdemes céget alapítania?

· Milyen szolgáltatásokat nyújt a kézbesítési megbízott?

· Vonatkozni fog rám éves beszámolási kötelezettség, ha vállalatot alapítok?

· Hány igazgatóra és tisztségviselőre van szükség a vállalatalapításhoz?

· Ki a vállalat tulajdonosa?

· Milyen követelmények vonatkoznak az USA-ban bejegyzett vállalatok (corporations) külföldi tulajdonlására?

· Mit értünk „C vállalat” („C corporation”) alatt?

· Mit értünk „S vállalat” („S corporation”) alatt?

· Miben különbözik az „S vállalat” a korlátolt felelősségű társaságtól?

· Miben különbözik az „S vállalat” a „C vállalattól”?

· Miben különbözik az „S vállalat” az egyéni vállalkozástól?

· Minden állam elismeri az „S vállalati” státuszt?


Milyen előnyökkel jár a cégalapítás?

A cégalapításnak számos előnye lehet. Mindenekelőtt segíthet a vállalkozás tulajdonosaként önt terhelő személyes felelősség korlátozásában. Általánosságban elmondható, hogy cégének hitelezői az ön személyes vagyona helyett a vállalkozás eszközeiből elégíthetik ki a követeléseiket. Ezzel szemben egyéni vállalkozóként, illetve partnerség tagjaként pénzügyi felelősséggel tartozik a vállalkozás minden kötelezettségéért, és akár magánvagyona is lefoglalásra kerülhet hitelezői számára, vagy azon a javukra zálogjog alapítható. A cégalapítás további előnye az egészségbiztosítási adó csökkentésének, illetve az orvosi költségek adóalapból történő leírásának lehetősége, az alacsonyabb összegű társadalombiztosítási és egészségbiztosítási adófizetési kötelezettség, valamint a részvénykibocsátás útján történő tőkeszerzés lehetősége.


Melyik államban érdemes céget alapítania?

Általánosságban elmondható, hogy abban az államban, ahol a székhelye ténylegesen megtalálható. Ha egy másik államban alapít céget, előfordulhat, hogy kérvényeznie kell, hogy a székhelye szerinti államban tekintsék azt külföldi vállalkozásnak (Delaware-ben pl. ez az előírás). A külföldi vállalkozásnak való minősítés iránti kérelem benyújtásában is készséggel állunk rendelkezésére.

Az államok többsége mostanra módosította a társasági törvényét a Delaware-i törvények alapján. A zártkörű (nem nyilvánosan forgalmazott) társaságokra vonatkozóan alapvetően nincs többé lényeges különbség Delaware és a többi állam társasági törvényei között. Ha ön vállalkozás tulajdonlása és üzemeltetése céljából alapít céget, főszabály, hogy a cégalapítás abban az államban történjék, ahol a vállalkozás székhelye ténylegesen megtalálható.


Milyen szolgáltatásokat nyújt a kézbesítési megbízott?

Az állami törvény értelmében minden társaságnak rendelkeznie kell kézbesítési megbízottal abban az államban, ahol bejegyezték, továbbá az összes többi olyan államban is, ahol üzleti tevékenység folytatására jogosult. A kézbesítési megbízott feladata a jogi dokumentumok és az állami szervektől érkező küldemények átvétele a társaság nevében. Az éves beszámolók benyújtásáról is gondoskodunk, amit az államok többsége előír az adott állam törvényei alapján működő vállalatok és korlátolt felelősségű társaságok számára.


Vonatkozni fog rám éves beszámolási kötelezettség, ha vállalatot alapítok?

Igen. A vállalatok (corporations) általában éves adóbevallás (1120 vagy 1120S sz. IRS nyomtatvány), valamint egy egyszerű, egyoldalas éves állapotjelentés (annual state report) benyújtására kötelesek, amelyen aktualizálva szerepelnek a fontosabb adatok, mint pl. a vállalat címe vagy a jelenlegi tisztségviselők és igazgatók nevei. (A részvényesek nevét általában nem szükséges feltüntetni az éves állapotjelentésben.) Felhívjuk rá figyelmét, hogy az éves adóbevallási kötelezettség az egyéni vállalkozókat (ld. az 1040 sz. IRS nyomtatvány C melléklete), a korlátolt felelősségű társaságokat (az 1065 sz. IRS nyomtatvány) és a közkereseti társaságokat (az 1065. sz. IRS nyomtatvány) is terheli.


Hány igazgatóra és tisztségviselőre van szükség a vállalatalapításhoz?

Az államok többségében egyetlen személy is elegendő a vállalat-alapításhoz, aki egy személyben betöltheti az elnök, a titkár és a pénztáros szerepét, továbbá egyedüli tagja lehet az igazgatóságnak. A tisztségviselők az igazgatóság utasításai alapján irányítják a vállalat napi üzletmenetét.


Ki a vállalat tulajdonosa?

A vállalat (corporation) a részvényesek tulajdonában áll. Egy vállalatnak egy vagy több részvényese is lehet. Mivel az igazgatóság tagjait a részvényesek választják meg, általánosságban elmondható, hogy a vállalatot a részvényesek irányítják. A vállalat irányítására vonatkozó végleges döntéseket a vállalat törzsrészvényei több mint 50%-át birtokló részvényesek hozzák meg, kivéve a szavazati jogok speciális súlyozása esetén, ahol a részvényes(ek) szavazati joga nem feltétlenül arányos a tulajdoni hányaddal.


Milyen követelmények vonatkoznak az USA-ban bejegyzett vállalatok külföldi tulajdonlására?

Általában véve semmilyen korlátozás nem vonatkozik Egyesült Államokban alapított vállalatok külföldi személyek általi tulajdonlására. A cégalapítási eljárás külföldi állampolgárok és amerikai állampolgárok esetén megegyezik. Nincs szükség amerikai állampolgárságra, sem zöldkártyára ahhoz, hogy valaki egy az USA-ban bejegyzett vállalat (részvénytársaság) vagy korlátlan felelősségű társaság tulajdonosa lehessen. Külföldi állampolgárok az adómentes nyereségrészesedés érdekében korlátolt felelősségű társaságot alapíthatnak. Ezzel szemben az ún. „C vállalatok” („C corporation”) esetében a nyereségrészesedés (másképpen: osztalék) mindenkor kettős adózás alá esik. (Az USA adótörvénye értelmében letelepedési engedéllyel nem rendelkező bevándorlók (nonresident alien) csak „C vállalatban” lehetnek tulajdonosok, „S vállalatban” („S corporation”) azonban nem.) Éppen ezért számos külföldi állampolgár dönt „C vállalat” alapítása helyett korlátolt felelősségű társaság alapítása mellett.

Külföldi állampolgár lehet vállalat tisztségviselője és/vagy igazgatója, de nem dolgozhat az Egyesült Államokban, illetve nem kaphat fizetést vagy díjazást az Egyesült Államokban, kivéve ha rendelkezik az USA által kiállított munkavállalási engedéllyel (akár zöldkártyával, akár speciális vízummal). Egyes munkavállalási engedélyek csak szponzoráló munkáltatónál történő munkavállalást tesznek lehetővé. Az ilyen engedélyek általában nem engedik meg, hogy a külföldi állampolgár egy általa alapított új és független vállalatnál is munkát vállaljon, hanem ehhez külön munkavállalási engedélyre van szükség. Készséggel válaszolunk bevándorlással kapcsolatos kérdéseikre!


Mit értünk „C vállalat” („C corporation”) alatt?

A „C” előjel arra utal, hogy a vállalat miként adózik. A „C vállalat” nyeresége után társasági szintű jövedelemadó kerül felszámításra. Ezenkívül, ha a mérleg szerinti eredményből osztalékot fizetnek a részvényeseknek, az osztalékot fel kell tüntetni az egyes részvényesek egyéni adóbevallásában. Így a „C vállalatok” nyereségük után duplán adózhatnak. A vállalat folyó évben „C vállalatként” adózik, hacsak az „S vállalatként” („S” corporation) történő adózás igényléséhez időben benyújtásra nem kerül a 2553 sz. IRS nyomtatvány.


Mit értünk „S vállalat” („S corporation”) alatt?

Az „S” előjel arra utal, hogy a vállalat miként adózik. Az „S vállalat” nem adózó (pass-through) személy, azaz társasági szinten nem fizet jövedelemadót. Ehelyett az „S vállalat” éves eredményének arányos része az egyes részvényesek egyéni adóbevallásában kerül kimutatásra. Ha a bejegyzést követő 75 napon belül benyújtásra kerül a 2553 sz. IRS nyomtatvány, a vállalat adózás szempontjából „S vállalatnak” fog minősülni. Számos újonnan induló vállalkozás választja ezt az adózási formát.


Miben különbözik az „S vállalat” a korlátolt felelősségű társaságtól?

A korlátolt felelősségű társaság (LLC) hasonló az „S vállalathoz”, azonban a tulajdonosok az alábbi tényezők bármelyikének fennállása esetén általában inkább LLC-t alapítanak „S vállalat” helyett:

1) A vállalkozás BÁRMELY tulajdonosa egy másik vállalkozás vagy letelepedési engedéllyel nem rendelkező bevándorló (valamely személy abban az esetben minősül letelepedési engedéllyel nem rendelkező bevándorlónak, ha nincs állandó lakcíme az USA-ban és nem is amerikai állampolgár).

2) A vállalkozásnak több mint 100 tulajdonosa lesz.

3) A vállalkozás egynél több OSZTÁLYban kíván részvényt kibocsátani (pl. az üzleti eredményt az egyes tulajdonosok törzstőkéből való részesedésével nem arányos módon tervezik felosztani).

4) A tulajdonosok üzleti adósság vállalásával (a társaság által felvett kölcsön útján) kívánják növelni adóalapjukat.

5) A vállalkozás székhelye szerinti államban társaságszintű jövedelemadó terheli az „S vállalatok” nyereségét, az LLC-k nyereségét azonban nem.

Egy „S” társaság vagy LLC alapítása számos előnnyel járhat, beleértve a felelősség korlátozását és az adómegtakarítást. A felelősséggel szemben a vállalathoz hasonlóan az LLC is védelmet nyújt.


Miben különbözik az „S vállalat” a „C vállalattól”?

Egyesen újonnan induló vállalkozások „S vállalatként” indulnak, míg mások a „C vállalat” formájában történő működés mellett döntenek, mert a tulajdonosok orvosi költségeik 100%-át le kívánják írni, a cég nem tesz eleget az „S vállalattá” minősítés követelményeinek, vagy a részvényesek szeretnék, ha lehetőségük lenne levonni az (alábbiakban definiált) „minősített kisvállalkozás részvénye” (qualified small business stock) értékesítéséből származó nyereség 50%-át a vállalat bruttó jövedelméből. Egy vállalat általában akkor nem tesz eleget az „S vállalattá” minősítés követelményeinek, ha az alábbi esetek valamelyike áll fenn:

1) A vállalat BÁRMELY tulajdonosa egy másik vállalkozás vagy letelepedési engedéllyel nem rendelkező bevándorló (valamely személy abban az esetben minősül letelepedési engedéllyel nem rendelkező bevándorlónak, ha nincs állandó lakcíme az USA-ban és nem is amerikai állampolgár).

2) A vállalatnak több mint 75 tulajdonosa lesz.

3) A vállalat egynél több OSZTÁLYban kíván részvényt kibocsátani (pl. az üzleti eredményt az egyes tulajdonosok törzstőkéből való részesedével nem arányos módon tervezik felosztani).

Ha az ön vállalkozására a fentiek egyike sem vonatkozik, a 2553 sz. IRS nyomtatvány határidőben történő benyújtásával kérvényezheti annak „S vállalattá” minősítését. A törvény előírása szerint az „S vállalattá” minősítéshez szükséges 2553 sz. nyomtatvány legkésőbb 75 nappal azután nyújtható be, hogy a vállalat vagyonra és részvényesekre tett szert, vagy megkezdte működését. Ezen határidő elmulasztása esetén a január 1-je utáni 75 napon belül is benyújthatja 2553 sz. nyomtatványt, de ebben az esetben adókötelezettség merülhet fel. Ha egy vállalat nem alkalmas az „S vállalattá” minősítésre, „C vállalatként” kell működnie. A „C vállalat” esetében a részvényesek és a munkavállalók, továbbá házastársaik és gyermekeik orvosi költségei is leírhatók az adóból. Egyéni vállalkozók a 2001-es adóévben csak az orvosi költségek 60%-át írhatják le az adóból.

1993-ban lépett hatályba az USA-ban az Adózás rendjéről szóló törvény (Internal Revenue Code) 1202-es §-a, amely lehetővé tette a „minősített kisvállalkozás részvénye” (qualified small business stock) értékesítéséből származó tőkenyereség 50%-ának a vállalkozás bruttó jövedelméből való levonását. Ehhez azonban a részvényeknek több feltételnek is eleget kell tenniük. Például:

1) A részvényeket közvetlenül egy „C vállalattól” kell megvásárolni és legalább öt éven át nem lehet eladni (ennél rövidebb idővel korábban vásárolt részvények esetében nem eszközölhető a fenti levonás).

2) Egy „minősített kisvállalkozásnak” nem lehet 50 millió USD összeget meghaladó vagyona a részvénykibocsátás előtt semmikor és a részvénykibocsátás után közvetlenül.

3) A vállalat a szóban forgó részvény tulajdonlása alatt legalább a vagyona 80%-át „egy vagy több minősített kereskedelmi vagy üzleti tevékenység aktív folytatására” kell, hogy felhasználja.

4) Az is korlátozva van, hogy mely személyek élhetnek a levonással. A tőkenyereség adóalapból történő levonásának lehetőségét illetően tájékozódjon adótanácsadójánál.


Miben különbözik az „S vállalat” az egyéni vállalkozástól?

„S vállalatok” esetében a nyereségrészesedés mentes a béreket terhelő 15,3%-os társadalombiztosítási/egészségbiztosítási adó (Social Security/Medicare tax) alól. Egy „S vállalat” részvényese minden 10.000 USD kiosztott nyereségen kb. 1.530 USD-t takarít meg (10.000 USD x 15,3% = 1.530 USD), mert a nyereségrészesedés teljes mértékben mentes a társadalombiztosítási/egészségbiztosítási adó alól. Ezt az adómegtakarítási módszert „bércsökkentésnek” nevezik. Ezen stratégia alkalmazása esetén ügyeljen arra, hogy ésszerű összegű bért fizessen.

Ezzel szemben az egyéni vállalkozó jövedelmének teljes összegét terheli a 15,3%-os társadalombiztosítási/egészségbiztosítási adó fizetésének kötelezettsége (amit egyéni vállalkozás esetében egyéni vállalkozói adónak („self-employment tax”) neveznek). Ha ön egyedüli tulajdonosa egy olyan vállalkozásnak, amely nem lett önálló jogi személyiséggel bíró cégként bejegyezve, akkor a vállalkozása egyéni vállalkozásnak minősül.

A 15,3% társadalombiztosítási/egészségbiztosítási adó 12,4% társadalombiztosítási adóból és 2,9% egészségbiztosítási adóból tevődik össze. A 113.700 USD összeget meghaladó bérek után az adó 12,4%-os, társadalombiztosítási adó címén behajtott részét nem kell megfizetni, a 2,9%-os egészségbiztosítási adó azonban összegkorlát nélkül minden bérből (és egyéni vállalkozói jövedelemből) levonandó.

A fent bemutatott adómegtakarítás mellett vagyonvédelmi (eszközvédelmi) okokból is érdemes „S vállalatként” működtetni a vállalkozást. „S vállalatok” esetében a tulajdonos(oka)t csak a vállalkozásba befektetett összeg erejéig terheli felelősség. Az egyéni vállalkozók személyes felelőssége ezzel szemben korlátlan, és hitelezőik a személyes vagyontárgyaikat is jogosultak lefoglalhatni, illetve azokon zálogjogot alapítani.


Minden állam elismeri az „S vállalati” státuszt?

Jövedelemadózási szempontból 45 állam fogadja el az „S vállalatként” történő nyilvántartás végett az adóhatóságnál (Internal Revenue Service) tett bejelentést, 5 állam azonban az állami adóhatóságnál történő bejelentést is előírja ahhoz, hogy a vállalkozás az állami adótörvények értelmében megkapja az „S vállalati” státuszt. Ezek az államok a következők: Arkansas, New Jersey, New York, Ohio és Wisconsin.

Van-e bármilyen kérdése a bevándorlási folyamattal kapcsolatban?

Érdeklődésem elküldése
Hivjon minket ma!
+1 (941) 362-7100

Anthony Olson, P.A. - Bevándorlási Ügyvédi Iroda
2020 Cattlemen Road, Suite 100, Sarasota, FL 34232 Térkép megtekintése 
Telefon: +1 (941) 362-7100 
Weboldalunk címe: http://www.immigrationvisausa.com/ 
© 2017 Minden jog fenntartva 

Adatvédelmi irányelvek | Weboldalunk feltérképezése

A Bevándorlási Ügyvéd, Florida/Ügyvédi Iroda honlap csak általános információt tartalmaz. A honlapon, valamint a kapcsolódó oldalakon, dokumentumokban, kommentárokban, e-mailekben és egyébb közleményekben foglaltak nem tekinthetők jogi tanácsként valamely személy vagy eset vonatkozásában. A honlapon lévő információ megtekintése, megszerzése nem jelent semmiféle ügyvédügyfél kapcsolatot mindaddig, amíg ügyvédi irodánk nem kap megbízást.

ENGLISH
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ČESKY
MAGYAR
中文
EN
DE
ES
FR
CS
HU
ZH