Mi vagyunk az ön bevándorlási ügyvédi irodája

RólunkReferenciákKapcsolat
Megosztom ezt az weboldalt  

Munkavállalási vízumok

Az alábbiakban általános információt talál a leggyakoribb munkavállalói vízumokról. Mivel nincs két egyforma eset, ezért javasoljuk, hogy beszélje meg velünk, hogy melyek az Ön lehetőségei.


L-1 vizum (Vállalaton Belüli Áthelyezési vízum)

Az L-1 vízumra való jogosultság feltételei:

 • Az áthelyező külföldi vállalat az USA vállalat anyavállalata, leányvállalata vagy társvállalata legyen. Ezt társtulajdonosként valósítható meg vagy úgy, hogy az egyik vállalkozás a másik tulajdona és egyazon személynek mindkét vállalkozásban van ellenőrzési érdekeltsége, vagy úgy, hogy ugyanazon egyéneknek közös ellenőrzési érdekeltségük van mindkét vállalkozásban.

 • Az L-1 menedzser az USA vállalatban több alkalmazotti réteget irányítson vagy speciális funkciót töltsön be az USA vállalaton belül.

 • Az L-1 szakember rendelkezzen speciális és egyedi ismeretekkel, tudással, melyeket majd az USA vállalat dolgozóinak átad.

 • Az L-1 menedzsernek vagy szakembernek az áthelyezés előtti 3 éves időszakban legalább egy évet kell folyamatosan annál a külföldi vállalatnál dolgoznia, mely őt az USA-ba áthelyezi.

 • Az L-1 menedzser vízum többszöri megújitásának feltétele az USA vállalat több alkalmazotti rétegének irányítása.

Ügyvédi irodánk tanácsa:

Amennyiben az USA vállalat egy évnél rövidebb ideje működik, az L-1 vízumot csak egy évre adják meg a kérelmezőnek. Mivel az L-1 vízum megújítása idején az L-1 menedzsernek számos alkalmazottat kell több szinten is irányítania a vállalaton belül, ezért Antony Olson ügyvéd kifejezetten javasolja, hogy a vállalatot már az első vízum kibocsájtása idejére megalapítsák, az működőképes legyen vagy USA alkalmazottak segitségével már működjön is.

Megjegyezések:

 • Létezik egy speciális zöldkártya, az EB-1 multinacionális menedzser zöldkártya L-1 menedzserek számára. Az a menedzser, aki minden tekintetben jól megfelel az L-1 vízum követelményeinek, nagy valószinüséggel megfelel az EB-1 multinacionális menedzser zöldkártya feltételeinek is.
 • Az L-1 menedzser vagy szakember házastársa olyan munkavállalási engedélyt kaphat, mellyel bármely munkáltatónál bármilyen munkakörben dolgozhat.

H-1B Szakember vízum

A külföldi szakemberek alkalmazásában érdekelt USA vállalatok készséggel sponzorálják a H-1B vízumot. Ezt a kategóriát azonban a Kongresszus az USA dolgozók és a bér-stabilitás érdekében költségvetési évenként 65 ezer főre korlátozza.

A H-1B vízum feltételei:

 • Az USA munkáltató tegyen állásajánlatot a külföldi szakembernek egy a szakismeretét igénylő munkakör betöltésére.
 • A szakismeretet igénylő munkakör definició szerint olyan munkakör, melynek ellátásához felsőfokokú végzettség szükséges legalább alapszakon (BA, BSc, BEng) és amely munkakört az iparágban rendszeresen ilyen végzettséggel látnak el.
 • A külföldi szakember rendelkezzen a meghirdetett vagy ahhoz közeli szakterületen alapszakon, vagy magasabb fokozaton felőfokú végzettséggel. Az is elfogadható, ha a szakembernek a felsőoktatással egyenértékű munkában eltöltött gyakorlata van, és az is, ha azonos területről rendelkezik munkahelyi tapasztalattal és felsőfokú tanulmányokkal. 3 év gyakorlati tapasztalat egyenértékű egy év felsőfokú tanulmánnyal.
 • Az USA munkáltatónak a H-1B vízummal rendelkező számára az u.n. szokásos bért kell fizetnie, azaz azt az átlagbért, amit az adott munkakörben az USA adott régiójában dolgozóknak fizetnek.

A H-1B vízumot általában 3 évre adják és meghosszabbítható újabb 3 évre. Maximálisan 6 évig lehet H-1B vízummal az USA-ban tartózkodni. Amennyiben a kérelmező 6 év után 1 évre elhagyja az USA-t , akkor ismét jogusulttá válik a H-1B vízum kérelemre.

H-1B vízummal kapcsolatos további információk:

 • A 65 ezres évi korlátozáson felül évi 20 ezer H-1B vízumot adnak ki azoknak a külföldi kérelmezőknek, akik az USA-ban szereztek magasabb egyetemi fokozatot.
 • A 65 ezres kvótából 5400 H-1B vízumot tartanak fenn singapoori és 1400 H-1B vízumot chilei kérelmezők számára.
 • Állami és magán főiskolák, egyetemek, ezekkel kapcsolatos intézmények, kutatóintézetek, nem-profit szervezetek H-1B vízum kérelmezői nem esnek az évi 65 ezer fős korlátozás alá.
 • A H-1B vízum 6 éven felül meghosszabbítható.... 
  ...1 évvel abban az esetben, ha az állandó letelepedési engedélyhez (zöldkártya) szükséges munkaengedély-kérelem elbírálása már több mint egy éve folyamatban van, 
  ...3 évvel abban az esetben, ha a zöldkartyához szükséges munkaenegedélyt és az I-140 kérelmet már jóváhagyták.

Megjegyzés: A H-1B vízummal rendelkezők kérelmezhetik a zöldkártyát, a zöldkártya kérelem nem jelent hátrányt a H-1B vízum meghosszabbításakor.


O-1 Rendkívüli tehetségek vízuma

Az O-1 munkavállalási vízumot azok, a tudomány, a művészet, az oktatás, az üzleti élet és a sport területén működő rendkívüli tehetségű külföldi állampolgárok kérvényezhetik akik szakterületükön akarnak az USA-ban dolgozni. Az állást felkínálhatja valamely USA vállalkozás, vagy egy, a külföldi állampolgárt képviselő ügynökség kérelmezi az O-1 vízumot.

Az O-1 vízumra való jogusultsághoz bizonyítani kell, hogy a kérelmező a tudomány, a művészet, az üzleti élet vagy a sport területén azon kevesek közé tartozik, aki hazájában vagy nemzetközi szinten csúcs-teljesítményeket ért el. A kérelmezőnek be kell mutatnia egy kimagasló, nemzetközileg elismert díjat vagy legalább három dokumentumot az alábbiak közül:

 • hazailag vagy nemzetközileg elismert díj vagy kitüntetés a kérelmező szakterületéről,
 • tagság olyan nemzetközi szervezetben, mely elismerten kiemelkedő teljesítményeket kiván meg tagságától,
 • szakfolyóiratokban és jelentős kereskedelmi publikációkban megjelent méltatás a külföldi kérelmező tevékenységéről az adott területen,
 • szakmabeliek munkáinak elbirálója egyéni vagy bizottsági szinten,
 • jelentős hozzájárulások a tudomány, az oktatás vagy az üzleti élet területén,
 • tudományos cikkek publikálása szakfolyóiratokban és egyéb jelentős médiában,
 • valamely neves intezményben kulcsfontosságú vagy magas beosztásban való alkalmazás,
 • magas fizetés vagy dijazás amelyet a jelentkező korábbi munkája elismeréseként kiérdemelt.
 • egyéb hasonló tanúbizonyságok, pl. kiváló szakemberek ajánlólevelei.

Tapasztalatunk, hogy minél több a jelentkező egy adott szakterületről, annál nehezebb az O-1 vízum elnyerése. Például sokkal nehezebb egy neves számitógépes szakembernek az O-1 vízumot megkapnia mint egy kiváló méhésznek vagy híres mese írónak.

Megjegyzés: A művészetek területén az O-1 vízum megszerzése valamennyivel könnyebb. A külföldi művésznek azt kell bizonyítania, hogy megkülönböztetett művészi teljesítményeket ért el. A megkülönböztetett művészi teljesítményt itt úgy értelmezik, hogy a művész magas színvonalon tevékenykedik, elismertségre, hírnévre vagy vezető szerepre tett szert a művészetekben.


P-1 Kiemelkedő Sportolók és Szórakoztatóipari Művészek vízuma

A P-1 vízumot azok az egyéni vagy csapatban versenyző sportolók kérvényezhetik akik nemzetközileg elismert szinten teljesítenek, továbbá azok a szórakoztatóipari művészek akik huzamosabb ideje nemzetközileg elismert színvonalon lépnek fel egyénileg vagy csoportosan.

A nemzetközi színvonal elismerését bizonyítandó be kell mutatni valamely jelentős USA sportegyesülettel vagy csapattal kötött szerződést, vagy egy egyéni sportágban elért elismerést, valamint két dokumentumot az alábbiak közül:

 • részvétel valamely jelentős USA sportegyesületben egy korábbi idényben,
 • nemzetközi versenyen való részvétel egy nemzeti csapat tagjaként,
 • valamely USA egyetem szineiben való részvétel egyetemek közti versenyen,
 • valamely jelentős USA sportegyesület hivatalos képviselőjének vagy a sprortág vezető testületi tagjának igazolása arról, hogy a sportoló vagy csapata nemzetközileg elismert,
 • az egyéni sportoló vagy csapatának nemzetközi rangsorolása,
 • egyénileg vagy csapatban szerzett jelentős kitüntések és díjak.

A P-1 vízum kérelemhez a szórakoztatóipari művészcsoportoknak bizonyítaniuk kell, hogy jelentős ideje folyamatosan nemzetközi elismerésben részesülnek.


J-1 Nemzetközi Csere vízum

A J-1 Nemzetközi Csere vízumot azon külföldiek számára adják, akik az USA-ban a tanulás, a gyakorlati képzés és a kulturális csere valamely kombinációjából összetevődő programban kivánnak résztvenni. Több mint ezer, sokféle területet felölelő program létezik, ezekre várják a legkülönbözőbb szintű képzettséggel és gyakorlattal rendelkezők jelentkezését.
A kérelmezőnek először egy sponzorált és az USA Külügyminisztériuma által hitelesített programra kell jelentkeznie, ennek elfogadása után lehet csak benyújtani J-1 vízum kérelmet. Az alábbiakban felsoroljuk az érvényes programok 13 kategóriáját és azt, hogy az egyes kategóriákban maximum milyen időtartamra kapható meg a J-1 vízum.

1. Egyetemi tanárok és ösztöndíjas kutatók (3 év) 
2. Rövid időtartamú ösztöndíjasok (6 hónap) 
3. Gyakornokok (specialisták, nem-specialisták) és pilóta gyakornokok (18 hónap ill. 2 év) 
4. Egyetemi és főiskolai hallgatók a diploma megszerzésének időtartamára vagy ha nem diploma megszerzéséhez kötött a tanulmány, akkor két év. (A doktori fokozatnál alacsonyabb fokozatot elért diákok a diploma megszerzése után további 18 hónapos gyakorlaton vehetnek részt, a doktori fokozat elnyerését követőleg 36 hónapig lehet posztdoktorális gyakorlaton résztvenni.) 
5. Általános és középiskolai tanárok (3 év) 
6. Középiskolai diákok (1 év) 
7. Szakemberek a következő szakterületekről: tömegkommunikáció, környezettudomány, ifjusági vezető, nemzetközi csere-nevelés, múzeumi kiállitások, munkatörvény, közigazgatás, könyvtár tudomány (1 év) 
8. Külföldi orvosok (7 év) 
9. Nemzetközi látogatók (1 év) 
10. Kormány látogatók (18 hónap) 
11. Gyerek táboroztatáshoz nevelők (4 hónap) 
12. Au-pair (1 év) 
13. Nyári diák utazás és munka (4 hónap)

A legnagyobb különálló kategória a “gyakornok” kategória, ezen belül 11 alkategória van: 
1. Művészetek és kultúra 
2. Információs és kommunikációs média 
3. Nevelés, társadalomtudomány, könyvtár tudomány, tanácsadás és szociális munka 
4. Egészségügyi szakmák 
5. Vezetőképzés, üzleti élet, kereskedelem és pénzügy 
6. Repülés 
7. Szakmák a tudomány, a mérnökség, az épitészet, a matematika és az ipar területéről 
8. Épitési és szerkezet-épitési szakmák 
9. Mezőgazdaság, erdészet és halászat 
10. Közigazgatás és jog 
11. Vendéglatóipar és turizmus

Megjegyzés. A programok jellegétől függően a képzés irányulhat egy speciális területre egyetemi végzettséggel rendelkezők részére, vagy a képzés nem egy speciális területtel kapcsolatos és akkor csak gyakorlati tapasztalat szükséges a részvételhez.

Némely J-1 kategóriánál, pl. főiskolai és egyetemi diákok esetében, a diákok először egy diploma-szerzési programot fejeznek be és csak a diploma elnyerése után kapnak munkavállalási engedélyt a célból, hogy gyakorlati tapasztalatot szerezzenek tanult szakmájukban.

A J-1 vízum tulajdonos házastársa és 21 éven aluli eltartott gyermeke jogosult a J-2 vízumra. A J-2 vízum tulajdonosa jogosult a munkavállalási engedélyre. A J-2 vízum tulajdonosok tartózkodásuk ideje alatt járhatnak állami iskolákba és felsőfoku intézményekbe.

A két éves hazatérés követelménye bizonyos J-1 vízumok esetében

A két éves hazatérés követelménye azt jelenti, hogy a J-1 tartózkodási engedély lejártakor a vízum tulajdonosnak két évre vissza kell térnie hazájába, mivel nem válthat másféle vízumra vagy állandó tartózkodási engedélyre anélkül, hogy két évig ismét hazájában tartózkodna. A következő esetekben kell a J-1 vízum tulajdonosának vízuma lejártakor két évre hazájába visszatérnie:

• a J-1 vízum programot az USA kormány vagy az illető hazájának kormánya támogatta, 
• az USA Külügyminisztériuma megitélese szerint a J-1 vízum tulajdonosának hazájában szakember hiány van az érintett szakterületén, 
• a J-1 vízum tulajdonosa diploma utáni orvosi tanulmányok folytatására vagy gyakorlatra jött az USA-ba.

Felmentést lehet kapni a két éves hazatérés követelménye alól abban az esetben, ha bizonyítható, hogy kényszerű hazatérés miatt áthidalhatatlan nehézségekbe ütközik az egyén. Az orvos J-1 vízum tulajdonosok akkor kaphatnak felmentést a két éves hazatérés követelménye alól, ha elkötelezik magukat, hogy 3-4 évig orvosi praxist folyatatnak az USA egyik egészségügyileg elmaradott területén.

Amennyibe Önt érdeklik a szakmájában jóváhagyott programok, az USA Külügyminisztériumának honlapján megtalálja az érvényes programok teljes listáját. http://j1visa.state.gov/programs.

Van-e bármilyen kérdése a bevándorlási folyamattal kapcsolatban?

Érdeklődésem elküldése
Hivjon minket ma!
+1 (941) 362-7100

Anthony Olson, P.A. - Bevándorlási Ügyvédi Iroda
2020 Cattlemen Road, Suite 100, Sarasota, FL 34232 Térkép megtekintése 
Telefon: +1 (941) 362-7100 
Weboldalunk címe: http://www.immigrationvisausa.com/ 
© 2017 Minden jog fenntartva 

Adatvédelmi irányelvek | Weboldalunk feltérképezése

A Bevándorlási Ügyvéd, Florida/Ügyvédi Iroda honlap csak általános információt tartalmaz. A honlapon, valamint a kapcsolódó oldalakon, dokumentumokban, kommentárokban, e-mailekben és egyébb közleményekben foglaltak nem tekinthetők jogi tanácsként valamely személy vagy eset vonatkozásában. A honlapon lévő információ megtekintése, megszerzése nem jelent semmiféle ügyvédügyfél kapcsolatot mindaddig, amíg ügyvédi irodánk nem kap megbízást.

ENGLISH
DEUTSCH
ESPAÑOL
FRANÇAIS
ČESKY
MAGYAR
中文
EN
DE
ES
FR
CS
HU
ZH